අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

19
මාර්2021

ඔප්පු ලබාදීමේ වැඩසටහන - 2021 මාර්තු

දීමනා පත්‍ර දස ලක්ෂයක් ලබා දීමේ වැඩසටහන...

10
පෙබ2021

ඉඩම් කච්චේරිය - ගල්වඩුවාගම

   අංක 183 - ගල්වඩුවාගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ...

19
ජන2021

වන්නන්කුලම - ඉඩම් කච්චේරිය

අංක 185 - වන්නන්කුලම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ...

15
ජන2021

ඉඩම් කච්චේරිය - 181 ග්‍රාම නිළධාරි වසම

අංක 181 - මුරියාකඩවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ...

05
නොවැ2020
e Land System - Galenbindunuwewa Divisional Secretariat

e Land System - Galenbindunuwewa Divisional Secretariat

e Land System (විද්‍යුත් ඉඩම් පද්ධතිය) භාවිතයෙන්...

08
සැප්2020
කඩිනම් වගා ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ඉඩම් වෙන් කර දීමේ වැඩසටහන

කඩිනම් වගා ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ඉඩම් වෙන් කර දීමේ වැඩසටහන

කඩිනම් වගා ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ඉඩම් වෙන් කර...

25
අගෝ2020
හුරුළුපුර අලෙවි පොළ හා ප්‍රදර්ශනය - 2020

හුරුළුපුර අලෙවි පොළ හා ප්‍රදර්ශනය - 2020

හුරුළුපුර අලෙවි පොළ හා ප්‍රදර්ශනය අගෝස්තු 25...

« »
Scroll To Top